Regulamin sklepu

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  1. Informacje o Serwisie
   1.  Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://nataliatopolinska.pl/ jest
    Natalia Topolińska-Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Attraversiamo Natalia
    Topolińska-Olszewska, ul. Pohulanka nr 1a/ 4, 03-890 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i
    Informacji Gospodarczej przez właściwego ministra pod numerem NIP: 5242960249.
   2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów, w tym Towarów,
    Produktów cyfrowych i Usług, widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.
  2. Definicje
   Poniżej znajdują się najważniejsze definicje zawarte w Regulaminie.
   1. Bilet – materialne lub niematerialne potwierdzenie nabycia prawa dostępu do
    określonego wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym. Potwierdzenie nabytego prawa
    wynikającego z zawartej Umowy.
   2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest
    zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości;
    cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
   3. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
    złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez
    podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
   4. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
    ustawowo wolnych od pracy.
   5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
    niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   6. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat
    Kupującego oraz historii jego zamówień przechowywanych przez Właściciela Serwisu.
   7. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez
    Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub
    modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
   8. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
    niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca
    Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
   9. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektronicznej, w ramach której
    dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady
    realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera.
   10. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady
    przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://nataliatopolinska.pl/polityka-prywatnosci/.
   11. Produkty – Towary, Produkty cyfrowe, Usługi lub produkty mieszane
    prezentowane w Serwisie.
   12. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w
    szczególności e-book, presety, notatki wizualne, kursy online, uprzednio nagrany webinar online;
    treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, a także kursy stacjonarne.
   13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
    niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we
    własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę
    bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
    posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
    wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
    Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w
    art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
   15. Regulamin – niniejszy dokument dostępny pod adresem: https://nataliatopolinska.pl/regulamin/;
   16. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem https://nataliatopolinska.pl/ i jego podstronach, w
    tym w szczególności sklep internetowy.
   17. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
    całkowicie niezależne od woli i działania Właściciela Serwisu i Kupującego, którego nie można
    było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak:
    powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
   18. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel
    Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie:
    • system płatności PayNow należący do Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul.
     Prostej 18, NIP: 5260215088; REGON: 001254524.
   19. Towar – towar (rzecz ruchoma) dostępny i prezentowany w Serwisie; towar w
    rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy o prawach konsumenta.
   20. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę
    cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
    uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; towar z elementem cyfrowym w rozumieniu art. 2
    pkt 5b Ustawy o prawach konsumenta.
   21. Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
    • umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
    • umowa o świadczenie usług;
    • umowa sprzedaży;
    • inna umowa cywilnoprawna.
   22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu
    zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
    wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
    zawarcia umowy włącznie.
   23. Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do
    sprzedaży, m.in. konsultacje, webinar, szkolenie online, warsztaty i zajęcia online.
   24. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
    Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto;
    Newsletter.
   25. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług
    elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący.
   26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu
    polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów zmierzające bezpośrednio do
    zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
   27. Właściciel Serwisu – Natalia Topolińska – Olszewska prowadząca działalność
    gospodarczą pod firmą Attraversiamo Natalia Topolińska-Olszewska, przy ul. Pohulanka nr 1a/ 4,
    03-890 Warszawa, NIP: 5242960249.
   28. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz.U. z
    2023 r., poz. 1610 ze zm.).
   29. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks
    postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2-23 r. poz. 1550 ze zm.).
   30. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
    konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
   31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
    2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj Produktów
   sprzedawanych przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, rodzaj i zakres Usług
   elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki i zasady składania Zamówień,
   sposób zawierania i rozwiązywania umów w ramach Serwisu, zasady i terminy płatności, warunki
   dostawy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
  2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby porozumiewania
   się):
   • adres przedsiębiorstwa: Attraversiamo Natalia Topolińska-Olszewska, przy ul. Pohulanka
    nr 1a/ 4, 03-890 Warszawa;
   • adres poczty elektronicznej: kontakt@nataliatopolinska.pl;
   • numer telefonu:
  3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i
   cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
   umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi
   Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona
   przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili
   ze strony Serwisu.
  5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod
   pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi
   przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności
   intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom
   trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu.
  7. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez
   Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści
   zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w
   jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
  8. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez
   cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn
   technicznych.
  9. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu
   materiałów edukacyjnych.
  10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to
   w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w
   zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika
   działalności komercyjnej.
 3. Wymagania techniczne
  1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z
   Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie
   Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
  2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia,
   możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
   • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny
    system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
   • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki
    internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich
    jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki
    internetowej obsługującej pliki cookie;
   • w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne,
   organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje
   środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych
   osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji
   danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 4. Usługi elektroniczne
  1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi
   elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług
   elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w
   Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
   • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie
    przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez
    Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
   • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – z chwilą
    skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
   • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę,
    która wymaga posiadania Konta.
  3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje
   rozwiązana w przypadku:
   • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
   • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania
    korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
   • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta.
  4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu
   przeglądania asortymentu Serwisu.
  5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia
   Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu, złożenia Zamówienia
   z zastrzeżeniem punktu 5.6. poniżej.
  6. Jeżeli założenie Konta jest niezbędne do realizacji Zamówienia, to założenie Konta odbywa się
   natychmiastowo po zrealizowaniu Zamówienia. Usługa elektroniczna w postaci założenia i
   prowadzenia Konta ma charakter ciągły. W każdej chwili masz możliwość złożyć wniosek o
   likwidację Konta postępując zgodnie z punktem 5.7 poniżej.
  7. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych,
   bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
  8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację w
   formie elektronicznej na adres: kontakt@nataliatopolinska.pl.
  9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
   reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania
   oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie
   wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
  10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
   jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty
   elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
  11. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci
   internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 5. Składanie zamówienia
  1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
  2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://nataliatopolinska.pl/ następnie wybrać
   odpowiednią kategorię Produktów, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki
   zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
  3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest
   poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
  4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk
   „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać
   dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym
   rogu, a następnie w przycisk „Zamówienie”.
  5. Po naciśnięciu przycisku „Zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na
   której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, a także
   informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów („Twoje zamówienie”).
  6. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Masz kupon”
   powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”.
  7. Następnie Kupujący wskazuje swoje dane osobowe („Dane płatności”), podając następujące dane
   osobowe:
   • imię;
   • nazwisko;
   • adres (ulica, numer lokalu/budynku, kod pocztowy, miejscowość);
   • numer telefonu
   • adres e-mail;

   a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

   • nazwa firmy (opcjonalnie);
   • numer NIP (opcjonalnie).
  8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które
   tam wprowadził.
  9. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty
   wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania
   Zamówienia.
  10. Na samym dole Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje
   zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności.
  11. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały
   szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien
   dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
  12. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
   • w przypadku złożenia zamówienia na Towaru – dokonać wyboru sposobu dostawy;
   • dokonać wyboru sposobu płatności;
   • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie
    okienka oznaczonego jako „Zapoznałem(–am) się i akceptuję Regulamin oraz Politykę
    prywatności”, które zawierają aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie
    otwiera się odpowiednio – podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności.
    Akceptacja checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
   • w przypadku złożenia zamówienia na Produkt cyfrowy – wyrazić zgodę na dostarczenie
    treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
    zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na
    dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do
    odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(–a), że w ten sposób
    tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”. Akceptacja checkboxa jest
    niezbędna do realizacji Zamówienia;
   • jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, która może być wykonana w terminie 14 dni od dnia
    zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem
    terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku
    jest następująca „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed
    upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości,
    że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z chwilą ich
    pełnego wykonania”;
   • jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, której realizacja może rozpocząć się w terminie
    14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na rozpoczęci usług objętych Zamówieniem przed
    upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy
    okienku jest następująca “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem
    terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w
    przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art.
    35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie
    spełnione do chwili odstąpienia od umowy”
  13. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na
   realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na
   konieczność zapłaty za Zamówienie.
  14. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu
   płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności,
   Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami
   Zamówienia.
  15. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza
   złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
   Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika do zawarcia z Właścicielem Serwisu
   Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
  16. Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po
   podaniu adresu e– mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem
   aktywacyjnym wysyłanym na adres e– mail podany przez Kupującego.
 6. Warunki zawierania umów
  1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu następuje po uprzednim złożeniu
   przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu – Składanie
   zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i
   jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
   przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres
   poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których
   mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Właściciela Serwisu o otrzymaniu
   Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Informacje zawierają także potwierdzenie zawarcia
   Umowy.
  3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e– mail, o
   której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu.
  4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu w języku polskim w treści
   zgodnej z Regulaminem.
  5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę
   prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e– mail, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu uwzględnia
   również informację o złożeniu takiej zgody.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje
   poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu
   wiadomości e– mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.
 7.  Informacje i cena Produktów
  1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
  3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Szczegółowe metody i terminy
   dostawy Towarów zostały określone w punkcie 14. Regulaminu – Metody i terminy dostawy Towaru.
  4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w
   Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
  5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili
   złożenia Zamówienia przez Kupującego.
  6. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami
   dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
  7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie,
   wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie,
   które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 8. Sposoby i terminy płatności
  1. Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
   • szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za
    pośrednictwem Systemu płatności. Kupujący ma do wyboru jeden z poniższych systemów
    płatności:
    • system płatności PayNow;
    • system płatności Stripe;

    Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym
    Właściciela Serwisu;

   • tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto
    bankowe Sprzedawcy. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako
    tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane
    po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w 9.1. Regulaminu może wiązać się z koniecznością
   rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu
   płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień
   Regulaminu.
  3. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany
   jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia
   Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
  5. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na
   adres wskazany w formularzu Dane płatności.
 9. Przedsprzedaż i akcje promocyjne
  1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu
   sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
  2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą
   polegać:
   • na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów;
   • kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób;
   • stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
   • kierowaniu spersonalizowanych obniżek.
  3. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o
   obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia również
   informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
   obniżki.
  4. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok
   informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia informację o najniższej cenie tego
   Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży
   do dnia wprowadzenia obniżki.
  5. Rabat, o którym mowa w 10.2 Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów
   dostawy.
  6. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub
   do odwołania.
  7. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość organizowania konkursów. Zasady organizowania konkursu
   regulowane są odrębnym regulaminem.
 10. PRODUKTY CYFROWE
  1. Dostawa Produktu cyfrowego, Odstąpienie od umowy
   1. Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku
    pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany
    na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności
    niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad
    określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
   2. Produkt cyfrowy sprzedawany jest w formatach PDF, ePub i MOBI chyba, że co innego wynika z
    opisu Produktu.
   3. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który
    pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały
    udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał
    samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
   4. Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.
   5. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich
    dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym
    mowa w pkt 11.1. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i
    Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
   6. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:
    • z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on
     Produktu cyfrowego, lub
    • Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie
     wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla
     Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie.
   7. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek
    skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
    dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
   8. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu.
    W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 11.1
    Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy,
    przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez
    Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W
    odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym
    dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w
    realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
   9. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze
    korzystanie z Produktów cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do
    Produktu cyfrowego lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela
    Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach
    konsumenta.
   10. Punkt 11 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do
    Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  2. Licencja na Produkt cyfrowy
   1. Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela
    Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym
    jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
   2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, Właściciel Serwisu udziela
    Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na
    korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).
   3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
    • w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego
     zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w
     zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego
     niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
    • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w
     przypadku e– booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania
     techniką cyfrową

    – chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.

   4. Licencja nie obejmuje prawa do:
    • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla
     prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
    • tworzenie na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
    • przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom,
     licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny
     sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
   5. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu cyfrowego.
    Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za
    Produkt cyfrowy.
 11. Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego
  oraz Towaru z elementami cyfrowymi.
  1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania
   techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego albo Towaru z elementami cyfrowymi oraz
   informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt cyfrowy
   każdorazowo są podawane przy opisie Produktu cyfrowego albo Towaru z elementami cyfrowymi na
   stronie Serwisu.
  2. Właściciel Serwisu informuje, że Produkt cyfrowy w postaci e-booka jest zabezpieczany znakiem
   wodnym.
  3. Korzystanie z Produktu cyfrowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego
   minimalnych wymagań technicznych:
   • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny
    system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu
    Produktu;
   • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki
    internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla
    FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej
    obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
   • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
   • a w przypadku e– booków lub podobnych produktów – posiadanie programu spełniającego
    wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF.
 12. TOWARY I TOWARY Z ELEMENTAMI CYFROWYMI
  1. Metody i terminy dostawy Towaru
   1. Dostawa Towaru realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany
    przez Kupującego w formularzu Dane płatności.
   2. Dostawa Towaru jest odpłatna. Koszty dostawy, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz
    usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.
   3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   4. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej.
   5. Termin dostawy wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu
    dostawy.
 13. BILETY
  1. Sprzedaż biletów
   1. Właściciel Serwisu organizuje wydarzenia zamknięte, na które wymagany jest zakup Biletu.
   2. Właściciel Serwisu umożliwia zakup Biletu albo zawarcie umowy na czas określony w zamian za
    dokonanie jednorazowej płatności Ceny.
   3. Sprzedaż Biletów stanowi rodzaj ochrony Właściciela Serwisu przed ryzykiem związanym z
    rezerwacją określonych zasobów niezbędnych do zorganizowania wydarzenia.
   4. Bilet przewiduje konkretną datę lub okres realizacji wydarzenia.
   5. Po zakupieniu Biletu Kupujący otrzyma szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydarzenia.
   6. Aby dokonać zakupu Biletu Kupujący powinien postępować odpowiednio z procedurą określoną w
    punkcie 6 Regulaminu – Składanie zamówienia.
   7. Bilet może być aktywowany wyłącznie w dniu lub okresie wskazanym na Bilecie.
   8. Bilet nie podlega – ani w całości, ani w części – wymianie na środki pieniężne, ani nie może
    być zwrócony.
   9. Jeżeli Kupujący nabywa Bilet dla osoby trzeciej, to musi poinformować tę osobę o zasadach
    korzystania z Biletu.
   10. Realizacja wydarzenia (wydarzenia kulturalnego lub rozrywkowego) odbywa się w dniu lub w
    okresie wskazanym w opisie wydarzenia, na Bilecie lub zgodnie z przygotowanym harmonogramem
    zgodnie z opisem umieszczonym przy opisie wydarzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zmiana terminu wydarzenia
   1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wydarzenia w
    terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem wydarzenia, chyba, że ważna
    przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w
    szczególności nagła choroba Właściciela Serwisu.
   2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje każdego z uczestników drogą mailową lub
    telefoniczną o odwołaniu wydarzenia z ważnej przyczyny.
   3. Właściciel Serwisu wyznaczy nowy termin wydarzenia, o których mowa w ustępie 1 powyżej.
   4. Cena uiszczona tytułem Biletu na wydarzenie zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego
    terminu wydarzenia lub zostanie zwrócona – zgodnie z decyzją Kupującego.
 14. USŁUGI
  1. Usługi
   1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Usług: 1) indywidualnych lub 2) grupowych.
   2. Usługi mogą być realizowane stacjonarnie lub online.
   3. Kupujący jest zobowiązany do ustalenia z Właścicielem Serwisu terminu wykonania Usługi, o ile
    termin ten nie został określony w opisie Usługi lub za pomocą systemu do umawiania spotkań.
   4. Właściciel Serwisu umożliwia zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie:
    • jednorazowej płatności;
    • płatności w ratach.
   5. W razie dokonania zakupu w formie ratalnej, Kupujący zobowiązuje się uiścić kolejne raty w
    terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu.
   6. W przypadku braku terminowej wpłaty zgodnie z 17.2 powyżej, Właściciel Serwisu po uprzednim
    wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczenie usług lub rozwiązania Umowy,
    zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania Umowy.
   7. Usługa wykonana jest w okresie wskazanym w opisie Usługi lub zgodnie z przygotowanym przez
    Właściciela Serwisu harmonogramem.
  2. Dostawa Usługi
   1. Dostawa Usługi jest odpłatna i wliczona jest Cenę Usługi.
   2. Dostawa Usługi online realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w
    tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet lub innego środka do komunikacji na
    odległość.
   3. Dostawa Usługi stacjonarnej realizowana jest w siedzibie Właściciela Serwisu lub innym
    wskazanym w opisie Usługi miejscu.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi online
   1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań
    technicznych. Kupujący musi posiadać:
    • urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system
     operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
    • zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla
     FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa
     obsługująca pliki cookie);
    • aktywne konto poczty elektronicznej;
    • posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
   2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z
    brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów
    trzecich, z których usług korzysta Kupujący.
   3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą
    leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi.
    Punkt 18.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  4. Zmiana terminu wykonania Usługi
   1. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do
    odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed
    planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy
    rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba.
   2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e– mail o
    odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
   3. Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona
    na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Kupującemu – zgodnie z jego decyzją.
   4. W przypadku Usług o charakterze indywidualnym Kupujący ma możliwość przesunięcia terminu nie
    później niż na 24 godziny przed planowanym terminem. Zasady określone w punktach 20.1-20.3
    powyżej stosuje się odpowiednio.
  5. Wypowiedzenie umowy
   1. Kupujący ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z ważnych przyczyn z zachowaniem 1 –
    miesięcznego okresu wypowiedzenia. Właściciel Serwisu ma prawo do dochodzenia zwrotu kosztów,
    które poczynił w celu należytego wykonania Umowy, w tym części wynagrodzenia odpowiadającego
    dotychczasowym czynnościom Właściciela Serwisu, a Kupujący zobowiązany jest je zwrócić. W
    przypadku, kiedy Kupujący wypowiada umowę bez ważnych przyczyn, Kupujący ponadto jest
    zobowiązany naprawić z tego tyłu szkodę.
   2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli
    Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej.
   3. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego
    naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z powodu braku
    terminowego uiszczenia raty, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia
    odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie
    natychmiastowym.
  6. Opłata administracyjna
   1. W przypadku Usług o charakterze ciągłym w ramach Ceny pobierana jest jednorazowa opłata
    techniczna w wysokości _______ PLN.
   2. Opłata administracyjna jest pobierana na poczet:
    • prowadzonej komunikacji;
    • przygotowania materiałów edukacyjnych;
    • zakupu odpowiednich licencji do programów w celu komunikacji na odległość;
    • założenia konta na dedykowanej platformie, o ile jest to niezbędne;
    • wsparcie podwykonawców.
   3. Z chwilą wypowiedzenia Umowy Właściciel Serwisu dokonuje:
    • rozliczenia poniesionych wydatków w stosunku do liczby zrealizowanych na rzecz
     Użytkownika godzin w ramach Umowy;
    • ustalenia kosztów administracyjnych, które składają się na opłatę techniczną. W
     przypadku wypowiedzenia Umowy po poniesieniu przez Właściciela Serwisu kosztów w
     całości, opłata administracyjna nie ulega zwrotowi. W pozostałym opłata administracyjna
     jest zwracana w wysokości wynikającej z odliczenia poniesionych wydatków.
  7. Materiały
   1. W trakcie lub przed wykonaniem Usługi grupowej Właściciel Serwisu może udostępniać materiały.
   2. Korzystanie z materiałów możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań
    technicznych. Kupujący posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie
    PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
   3. Materiały mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e– mail, dedykowanej
    platformy lub aplikacji. Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany o sposobie uzyskania
    dostępu do materiałów.
   4. Materiały, które udostępnia Właściciel Serwisu zarówno w całości, jak i poszczególne ich
    elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w
    rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
   5. Materiały alternatywnie lub łącznie:
    • stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu lub własność podmiotu, z którym
     współpracuje;
    • stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego Właściciel Serwisu uzyskał
     odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
    • wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa
     cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
   6. Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania materiałów wyłącznie na własny użytek. Kupujący
    nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania,
    prezentowania jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez Właściciela Serwisu – odpłatnie, jak
    i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.
 15. INNE ŚWIADCZENIA
  1. Dostawa produktu mieszanego
   1. W Serwisie mogą być oferowane Produkty mieszane.
   2. Dostawa Produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie Produktu w Serwisie.
   3. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w
    zależności od ich kwalifikacji prawnych. Do Produktu mieszanego, którego:
    • podstawowym świadczeniem jest Produkt cyfrowy – stosowane są odpowiednio postanowienia
     Regulaminu regulujące Produkty cyfrowe;
    • podstawowym świadczeniem jest Usługa – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu
     regulujące Usługi;
    • podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt cyfrowy – uznaje się, że w ramach Serwisu
     zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są do Usługi
     odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi, zaś do Produktu cyfrowego
     odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkt cyfrowy.
   4. W przypadku zawarcia Umowy na Produkty cyfrowe, Towary, Usługi, Produkt mieszany, Kupujący
    zawiera z umowy różnego rodzaju.
   5. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana umowa jest umową o świadczenie usług czy umową
    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, należy
    stosować przepisy dotyczące Usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku Usług.
  2. Świadczenia dodatkowe
   1. Oferowanym Produktom mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności:
    • dostęp do zamkniętej grupy internetowej prowadzonej na zewnętrznej platformie
     społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Discord;
    • udział w dodatkowych wydarzeniach, takich jak webinar online, szkolenie online,
     warsztaty online.
   2. Przedmiotowe świadczenia dodatkowe mają charakter poboczny w stosunku do głównego
    zobowiązania Właściciela Serwisu.
  3. Świadczenia nieodpłatne
   1. Świadczenie dodatkowe, o których mowa w punkcie 25 Regulaminu mogą być świadczone w całości
    lub w części lub na określonych zasadach również bez konieczności uiszczania Ceny.
   2. Właściciel Serwisu może regulować osobno warunki, tryb i zasady korzystania ze świadczeń
    dodatkowych, w tym w postaci osobnych regulaminów.
 16. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Dane identyfikacyjne innego przedsiębiorcy
   1. W Serwisie mogą być oferowane Produkty innych przedsiębiorców. W takiej sytuacji Właściciel
    Serwisu każdorazowo wskazuje:
    • dane identyfikujące tego przedsiębiorcę, w szczególności dane o firmie, organie, który
     zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został
     zarejestrowany;
    • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod
     którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
    • innym niż określony w punkcie powyżej środku komunikacji online, jeżeli taki środek
     przedsiębiorca dodatkowo udostępnia, który gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji
     pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
     spełnia wymogi trwałego nośnika, umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się
     konsumenta z przedsiębiorcą;
    • adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres
     przedsiębiorstwa.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
   1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni
    odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu
    28.8- 28.16 Regulaminu.
   2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu
    o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
   3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
    Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie
    z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument
    wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy
    przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła
    Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
   6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
    • dla umowy, w której Właściciel Serwisu wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
     przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub
     wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
     objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
    • polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w
     posiadanie pierwszej z rzeczy,
    • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
   7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
    • na adres przedsiębiorstwa: Attraversiamo Natalia Topolińska-Olszewska, ul. Pohulanka nr
     1a/ 4, 03-890 Warszawa;
    • adres poczty elektronicznej: kontakt@nataliatopolinska.pl;
   8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
    Konsumentowi w odniesieniu do umowy o:
    • dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
     Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych)
     jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta,
     który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
     przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
     a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na
     odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach
     powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
    • o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
     umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    • umowy o przeniesienie własności Towaru, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
     nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu
     jego zindywidualizowanych potrzeb;
    • umowy o przeniesienie własności Towaru, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
     dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
     zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
     zostało otwarte po dostarczeniu;
    • umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną
     zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
     spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   9. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed
    upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
    zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili
    odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
    świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
    wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
    świadczenia.
   10. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
    otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
    dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli Kupujący wybrał
    najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu.
   11. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
    jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
    wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   12. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może
    wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
    powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
    zdarzenie nastąpi wcześniej.
   13. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie
    zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
   14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
    dostarczenia oferowany przez Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do
    zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   15. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może
    wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z
    powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
    zdarzenie nastąpi wcześniej.
   16. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21
    ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
    odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
    świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
    wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
    świadczenia.
   17. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   18. Punkt 25 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do
    Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  2. Odopowiedzialność za Produkt wobec Konsumentów
   1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu cyfrowego zgodnie z Umową.
    Postanowienia punktu 28 stosuje się odpowiednio do Towaru i Towaru z elementami cyfrowymi chyba,
    że w Regulaminie wskazano inaczej.
   2. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
    • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
     interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
    • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym
     Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który
     Właściciel zaakceptował.
   3. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli:
    • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju,
     z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność,
     dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego
     rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter
     Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego
     poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie
     lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że:
     1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o
      nim wiedzieć,
     2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem
      warunków i formy,
      w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy
    • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia
     Konsument może
     rozsądnie oczekiwać;
    • jest zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione
     Konsumentowi
     przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
   4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową,
    o którym mowa w pkt 20.3. Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy
    został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów
    zgodności z Umową określonych w pkt 20.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak
    konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
   5. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy
    zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak
    zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego,
    oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania
    dostępu do Produktu cyfrowego lub w celu korzystania z niego.
   6. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego lub samego procesu zakupowego.
   7. Reklamacja powinna zostać wysłana:
    • na adres przedsiębiorstwa: Attraversiamo Natalia Topolińska-Olszewska, ul. Pohulanka nr
     1a/ 4, 03-890 Warszawa;
    • adres poczty elektronicznej: kontakt@nataliatopolinska.pl;
   8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia,
    przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza
    reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
   9. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
   10. Punkt 28 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do
    Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 18. Odopowiedzialność za Produkt wobec Przedsiębiorcy
  1. Do umów zawartych z Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją
   odpowiedzialność z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności:
   • odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
   • odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
  3. Kupujący będący Przedsiębiorcą może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu
   zakupowego.
  4. Reklamacja powinna zostać wysłana:
   • na adres przedsiębiorstwa: Attraversiamo Natalia Topolińska-Olszewska, ul. Pohulanka nr
    1a/ 4, 03-890 Warszawa;
   • adres poczty elektronicznej: kontakt@nataliatopolinska.pl;
  5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia,
   przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza
   reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  6. Kupujący będący Przedsiębiorcą pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, takie jak
   koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania zwracanego Towaru.
 19. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta
  1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z
   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz między innymi
   możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
    sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
    postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
    Właścicielem Serwisu;
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
    społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja
    Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  2. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj.
   Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
   obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
   zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie z pozasądowych sposobów
   rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
   w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
   organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
   Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.
 20. Dane osobowe i pliki cookie
  1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach
   Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie
   znajdują się w Polityce prywatności.
 21. Poufność
  1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w
   związku z realizacją przedmiotu Usługi, w tym chronić przed dostępem osób trzecich wszelkie
   informacje przekazane mu przez Użytkownika.
  2. Właściciel Serwisu podejmuje działania mające na celu zachowanie poufności uzyskanych od
   Użytkownika informacji, w tym podczas świadczenia usług.
  3. Właściciel Serwisu w ramach świadczonych usług kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie
   Etycznym Coacha Izby Coachingu
   .
 22. Siła wyższa
  1. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej
   odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności
   zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy.
  2. Niniejszy paragraf ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub
   następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie
   oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.
 23. Zmiana Regulaminu. Rozstrzyganie sporów
  1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
  2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do
   jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy,
   logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel
   Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
  3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy,
   prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej
   zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z
   uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
   • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
    zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na
    Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
   • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy
    prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na
    konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim
    uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy
    prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu;
   • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o
    analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na
    Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
   • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie
    modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności
    modyfikują treść Regulaminu;
   • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów
    informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja
    Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub
    modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
   • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść
    Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego
    konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest
    na jego korzyść.
  5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany
   Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się
   postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy.
  6. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez
   publikację w Serwisie:
   • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
   • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
   • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 24. Rozstrzyganie sporów
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
   • Właściciel Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi
    przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
   • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom
    właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
   • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
    siedzibę (miejsca zamieszkania) Właściciela Serwisu.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza
   praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie
   przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia
   istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują
   przepisy obowiązującego prawa.
  3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo
   niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych
   postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w
   sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało
   za nieważne albo niewykonalne.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
   polskiego.
  5. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy.
  6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.09.2023 r.

Załączniki: